Consecințele lipsei certificatului medical la angajarea în muncă

Lipsa certificatului medical la angajarea în muncă, conform art. 260 din Codul Muncii, constituie contravenţie şi se sancţionează încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

Certificatul medical, condiţie de valabilitate a contractului individual de muncă

Pentru ca raportul de muncă să poată lua naştere în mod valabil, Codul muncii impune condiţia prealabilă a prezentării unui certificat medical care să ateste capacitatea de muncă a viitorului salariat. Neîndeplinirea acestei obligaţii este sancţionată cu nulitatea absolută a contractului individual de muncă.

Din punct de vedere procedural, examenul medical la angajare este reglementat prin dispoziţiile H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea

sănătăţii lucrătorilor:

• examenul medical la angajarea în muncă se efectuează la solicitarea angajatorului, care trebuie să completeze fişa de solicitare

a examenului medical la angajare şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional;

• angajatorii au obligaţia de a suporta costurile examenului medical la angajarea în muncă;

• numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la angajarea în muncă;

• examenul medical la angajarea în muncă stabileşte, după caz, aptitudinea, aptitudinea condiţionată, respectiv inaptitudinea permanentă ori temporară a unei persoane de a lucra în funcţia/pro-fesia şi locul de muncă indicate de angajator.

Obligativitatea examenului medical la angajarea în muncă este reglementată de asemenea în cadrul art. 13 lit. j) din Legea nr. 319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 1, angajatorii având posibilitatea de a încadra în muncă numai persoane care, în urma examenului medical de specialitate, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute. încălcarea acestei obligaţii atrage sancţionarea contravenţională a angajatorului cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei.

în mod excepţional, muncitorii necalificaţi care se angajează în vederea prestării unor activităţi ocazionale, conform Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zii ieri, se prezumă a fi apţi pentru prestarea activităţilor respective.

Consecinţele abrogării art. 27 alin. (3) C. muncii prin Legea nr. 40/2011

Codul muncii sancţionează cu nulitatea lipsa certificatului medical la încadrarea în muncă. Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 40/2011, acest caz de nulitate putea fi remediat în baza art. 27 alin. (3) C. muncii, fiind prevăzută menţinerea valabilităţii contractului individual de muncă în ipoteza prezentării ulterioare a certificatul medical. Literatura de specialitate a stabilit că dispoziţia art. 27 alin. (3) C. muncii reprezenta un caz de validare a contractului individual de muncă, prin îndeplinirea ulterioară a cerinţei legale ce nu fusese respectată în momentul încheierii contractului.

Legea nr. 40/2011 abrogă explicit art. 27 alin. (3) C. muncii, astfel încât, la prima vedere, s-ar putea crede că legiuitorul a dorit ca nulitatea contractului individual de muncă datorată lipsei certificatului medical să nu mai poată fi validată prin îndeplinirea ulterioară a condiţiei. Realitatea este însă cu totul alta. Nulitatea contractului indivi-dual de muncă datorată lipsei certificatului medical la angajare poate fi acoperită în continuare, în condiţiile prezentării ulterioare a certificatului medical. Soluţia se desprinde din reglementarea art. 57 alin. (3) C. muncii, republicat, ce prevede că nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.

CONCLUZIE: Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 40/2011, dispoziţia cuprinsă în cadrul art. 27 alin. (3) C. muncii reprezenta un caz particular de validare a contractului individual de muncă, prin îndeplinirea ulterioară a cerinţei legale care nu fusese respectată la momentul încheierii contractului. Reglementarea acestui caz particular nu era justificată, având în vedere existenţa dispoziţiei-cadru a art. 57 alin. (3) C. muncii, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 40/2011, ce prevedea în mod generic acoperirea nulităţii contractului individual de muncă prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege [această dispoziţie-cadru se regăseşte în art. 57 alin. (3) şi în forma republicată a Codului muncii].

Regimul juridic aplicabil nulităţii contractului individual de muncă, în lipsa certificatului de aptitudine profesională la încadrarea în muncă

• Spre deosebire de regimul juridic aplicabil nulităţii absolute în dreptul comun”, nulitatea contractului individual de muncă datorată lipsei certificatului medical de aptitudine profesională la încadrarea în muncă poate fi invocată numai pe durata existenţei contractului, având în vedere dispoziţia art. 268 alin. (1) lit. d) C. muncii, republicat.

• Nulitatea contractului individual de muncă datorată lipsei certificatului medical poate fi constatată nu doar prin hotărâre a instanţei de judecată, ci şi prin acordul părţilor, potrivit art. 57 alin. (6) şi (7) C. muncii, republicat. Nulitatea care intervine este totală, afectând în întregime contractul individual de muncă.

• Nulitatea contractului individual de muncă datorată lipsei certificatului medical poate fi acoperită prin prezentarea ulterioară a acestui certificat, în condiţiile art. 57 alin. (3) C. muncii, republicat, însă numai până la momentul constatării nulităţii absolute a contractului. Dacă nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor ori hotărârea instanţei de judecată, contractul individual de muncă încetează de drept, în temeiul art. 56 alin. (1) lit. d) C. muncii, republicat.

• Dacă se constată nulitatea contractului individual de muncă datorată lipsei certificatului medical de aptitudine, efectele acestei nulităţi se produc numai pentru viitor (ex nune), în condiţiile art. 57 alin. (2) C. muncii, republicat. Persoana care a prestat munca în temeiul contractului individual de muncă nul poate solicita angajatorului plata unei remuneraţii corespunzătoare modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, conform art. 57 alin. (5) C. muncii, republicat.

Sancţionarea contravenţională a lipsei certificatului medical la angajare [art. 260 alin. (1) lit. m) C. muncii, republicat]

Faptele sancţionate contravenţional: încălcarea obligaţiilor prevăzute în cadrul art. 27 C. muncii, republicat, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.500 lei la 3.000 lei. Răspunderea contravenţională a angajatorului este angajată în condiţiile art. 260 alin. (1) lit. m) C. muncii, republicat, pentru săvârşirea următoarelor fapte ilicite:

• lipsa certificatului medical la încadrarea în muncă [art. 27 alin. (1) C. muncii, republicat]. Lipsa certificatului medical la angajare atrage sancţionarea contravenţională a angajatorului cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei şi în condiţiile art. 13 lit. j) raportat la art. 39 alin. (4) din Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. în acest caz, sancţiunea se raportează la neîn-deplinirea obligaţiilor angajatorului în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

• solicitarea la angajare a unui test de graviditate [art. 27 alin. (4) C. muncii, republicat]. Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Codului muncii, solicitarea la încadrarea în muncă a unui test de graviditate ori impunerea semnării unui angajament că salariata nu va rămâne însărcinată pe durata raportului de muncă atrăgea sancţionarea contravenţională a angajatorului cu amendă de la 1.500 lei la 15.000 lei, conform art. 10 alin. (3) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată. în prezent, sancţiunea contravenţională prevăzută de Legea nr. 202/2002 rămâne în vigoare, putând fi aplicată în urma acţiunilor de control desfăşurate de Inspecţia Muncii în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la locul de muncă.

O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă sancţionează1″ contravenţional angajatorul cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în condiţiile în care acesta nu păstrează confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Procedura contravenţională:

Faptele ilicite sancţionate contravenţional în temeiul art. 260 alin. (1) lit. m) C. muncii, republicat, constând în lipsa certificatului medical la încadrarea în muncă, respectiv solicitarea la angajare a unui test de graviditate, se consumă la momentul săvârşirii lor de către angajator. în aceste condiţii, aplicarea sancţiunii principale a amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Expirarea acestui termen de prescripţie are ca efect imposibilitatea aplicării sancţiunii contravenţionale a amenzii de către organul de control, în caz contrar, sancţiunea aplicată urmând a fi anulată de instanţa de judecată ca urmare a contestării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Jurisprudenţă privind certificatul medical la angajare

1. Obligaţia depunerii certificatului medical la angajator revine angajatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (3) C. muncii, cu modificările şi completările ulterioare, articol care permite asanarea nulităţii contractului individual de muncă în situaţia în care salariatul prezintă ulterior certificatul medical care îi atestă aptitudinea. Instanţa a apreciat că obligaţia prezentării certificatului medical la angajare incumbă salariatei, neavând nicio relevanţă faptul că angajatorul nu a indicat acesteia un cabinet la care să efectueze vizita medicală.

Deşi sarcina probei în litigiile de muncă revine angajatorului, potrivit art. 287 C. muncii, cu modificările şi completările ulterioare, acesta nu e ţinut să facă proba unor fapte negative, în speţă refuzul salariatei pârâte de a prezenta certificatul medical şi nici a transferului către angajator a responsabilităţilor legate de certificatul medical.

Nu are relevanţă momentul la care salariata a luat la cunoştinţă boala sa, având în vedere faptul că nulitatea absolută a contractului individual de muncă este atrasă de lipsa certificatului medical la momentul angajării (C.A. Cluj, s. civ., mun. şi asig. soc., min. şi fam., dec. nr. 255/R/ 2008)

Sursa: http://legeaz.net/dictionar-juridic/consecinte-lipsa-certificat-medical-angajare